Short Stay Venlo

Short Stay Venlo, gevestigd aan Vleesstraat 2A-1 t/m 2C-3, 5911 JE Venlo, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze

privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.shortstayinvenlo.coml
Vleesstraat 2A-1 t/m 2C-3
5911 JE Venlo
Djino Snijtsheuvel is de Functionaris Gegevensbescherming van Short Stay Venlo Hij/zij is te
bereiken via info@shortstayinvenlo.com
Persoonsgegevens die wij verwerken
Short Stay Venlo verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten
en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of
voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden
ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te
voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke
toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke
gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op
via info@shortstayinvenlo.com dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Short Stay Venlo verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
voeren
Geautomatiseerde besluitvorming
Short Stay Venlo neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over
zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten
die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens
(bijvoorbeeld een medewerker van Short Stay Venlo) tussen zit. Short Stay Venlo gebruikt de
volgende computerprogramma’s of -systemen:
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Short Stay Venlo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen
te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende
bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Maximaal een aantal dagen van reservering tot bezoek.
Delen van persoonsgegevens met derden
Short Stay Venlo verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering
van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Short Stay Venlo gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies
die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het
eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en
uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden
bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen
cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de
instellingen van uw browser verwijderen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in
te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Short
Stay Venlo en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons
een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een
computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de
verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@shortstayinvenlo.com
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie
van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto,
MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Short Stay Venlo wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te
dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de
volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-
persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Short Stay Venlo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed

beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze
klantenservice of via info@shortstayinvenlo.com
 
INFORMATIE OPMERKING MET BETREKKING TOT
PERSOONLIJKE GEGEVENSVERWERKING VOOR
UITNODIGINGEN

 1. De identiteit en de contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke en de
  contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming
   
  1.1. Identiteit en de contactgegevens van de controller:
  Short Stay Venlo
  Adres: Vleesstraat 2A-1 t/m 2C-3, Venlo 5911 JE, Nederland
  Bedrijfsregistratienummer: 7445788
  BTW-nummer: NL 859908823B01
  Functionaris voor gegevensbescherming: Djino Snijtsheuvel (hierna de “Controller”).
  1.2. Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming is mogelijk beschikbaar
  op de website van de controller, voor zover deze binnen de controller werd (verplicht) te
  worden aangesteld als controller voor gegevensbescherming.
   
 2. Doeleinden (en gerelateerde rechtsgrondslag) van de verwerking (en)
  2.1. De Verwerkingsverantwoordelijke zal verwerken uw persoonlijke gegevens (de
  “persoonlijke gegevens”), namelijk de voornaam, de achternaam, het e-mailadres en het
  telefoonnummer, in voorkomend geval, om u uitnodigingen te sturen (de “uitnodigingen”)
  en uitnodigingen voor herinneringen (“Uitnodigingenherinneringen”), om online te bestellen
  bij de Verwerkingsverantwoordelijke (ook genoemd in deze notitie met gegevensinformatie
  “u” of “uw” of de “betrokkene”), om de stappen te nemen om een contract met u te sluiten
  de controller. Een eerste herinneringsuitnodiging (de ‘eerste herinneringsuitnodiging’) wordt
  binnen zeven dagen na het verzenden van de uitnodiging verzonden, als u na het verzenden
  van de uitnodiging niet online bij de restaurants heeft besteld. Een tweede
  herinneringsuitnodiging (de ‘tweede herinneringsuitnodiging’) wordt binnen 14 dagen na
  het verzenden van de eerste herinneringsuitnodiging verzonden als u niet online bij de
  restaurants heeft besteld na het verzenden van de uitnodiging en de eerste
  herinneringsuitnodiging. U kunt uw toestemming voor het ontvangen van de
  uitnodigingsherinnering (en) die nog niet zijn verzonden, altijd intrekken door naar de

verstrekte link te gaan en/ of door een e-mail te sturen naar de controller in deze zin en / of
op een andere manier toegestaan door de toepasselijke wettelijke regelgeving.
2.2.   De Verwerkingsverantwoordelijke zal uw persoonlijke gegevens ook verwerken
in compatibele, gerelateerde en gecorreleerde doeleinden met de bovengenoemde.
2.3. Uw persoonlijke gegevens (elektronische contactgegevens) die zijn verstrekt in het
kader van de verkoop van een product of dienst, kunnen worden gebruikt voor direct
marketing (ongevraagde communicatie) met betrekking tot vergelijkbare producten of
diensten. U kunt uw toestemming altijd intrekken door naar de verstrekte link te gaan en/ of
door een e-mail te sturen naar de controller in deze zin en/ of op een andere manier
toegestaan door de toepasselijke wettelijke voorschriften.
2.4. Zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van het voorgaande en voor de
duidelijkheid, kunnen uw (elektronische contactgegevens) gegevens worden gebruikt door
de controller en/ of de leveranciers van producten en/ of diensten om u direct-
marketingcommunicatie te sturen (ongevraagde communicatie, voor producten of diensten
die niet vergelijkbaar zijn met die in het kader waarvan u uw gegevens heeft verstrekt),
zolang u uw toestemming hebt gegeven voor dergelijke doel. U kunt uw toestemming altijd
intrekken door naar de verstrekte link te gaan en/ of door een e-mail te sturen naar de
controller in deze zin en/ of op een andere manier toegestaan door de toepasselijke
wettelijke voorschriften.
2.5. De Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt uw persoonsgegevens ook in alle andere
gevallen waar dit nodig is voor de doeleinden van de legitieme belangen die worden
nagestreefd door de Verwerkingsverantwoordelijke of door een derde partij, voor zover
toegestaan door de geldende wettelijke voorschriften.
2.6. De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt uw persoonsgegevens ook voor andere
doeleinden waarvoor u de ondubbelzinnige toestemming hebt gegeven.
 

 1. Juridische basis van de verwerking
  De rechtsgrondslag van de verwerking is artikel 6, lid 1, letter a), b) en c), en, vooral in het
  geval van direct marketing, letter f), uit Verordening (EU) 2016/679 van het Europees
  Parlement en de Raad, vanaf 27 april 2016 (in deze informatieve nota de “verordening” of
  “GDPR” genoemd), namelijk:
  (a) de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn of haar
  persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden; </ span>
  (b) verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene
  een partij is of om stappen te ondernemen op verzoek van de betrokkene voorafgaand aan
  het aangaan van een contract;

…………..
(f) verwerking is noodzakelijk met het oog op de legitieme belangen die worden nagestreefd
door de controller of door een derde partij … ”.
Voor zover maximaal toegestaan door de geldende wettelijke voorschriften, kan de
verwerking van persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden worden uitgevoerd voor
een legitiem belang, rekening houdend met in aanmerking genomen is er een relevante en
adequate relatie tussen de betrokkene en de controller. De legitieme belangen die door de
controller worden nagestreefd, zijn voornamelijk de mogelijkheid om u op de hoogte te
houden van de activiteiten van de controller.
 

 1. Ontvangers of categorieën ontvangers van de persoonlijke gegevens
  4.1. De ontvangers aan wie uw persoonlijke gegevens zullen worden verstrekt worden
  bekendgemaakt zijn de (sub) verwerkers die uw persoonsgegevens verwerken voor de
  bovengenoemde doeleinden, naargelang het geval.
  4.2. Zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van het voorgaande en voor de
  duidelijkheid, worden uw persoonlijke gegevens verzonden naar de volgende categorieën
  ontvangers, voor de doeleinden vermeld in art. 2.1. en 2.2.:
  4.2.1. Uw persoonlijke gegevens worden naar de verwerker(s) gestuurd ) dat is/ zijn uw
  persoonsgegevens verwerken voor de hierboven genoemde doeleinden.
  4.2.2. Het e-mailadres (sen), en indien van toepassing, zal worden overgedragen aan
  leveranciers van e-mailverificatie om te worden gevalideerd, wat betekent dat het e-
  mailadres (sen) zal worden geverifieerd om te controleren of die e-mailadressen functioneel
  zijn om potentiële bounces van e-mail te voorkomen.
  4.2.3. Het telefoonnummer, indien en wanneer in voorkomend geval, zal het worden
  overgedragen aan providers van telefoonnummerverificatie om te worden gevalideerd, wat
  betekent dat het telefoonnummer zal worden geverifieerd om er zeker van te zijn dat die
  telefoonnummers functioneel zijn om potentiële sms-bounces te voorkomen.
  4.2.4. Uw persoonlijke gegevens worden opnieuw verzameld verwijderd uit het adresboek
  van de Verwerkingsverantwoordelijke door het adresboek bulk ophalen van
  contactpersonen van middlewareproviders om te worden verzonden naar de (Sub)
  Verwerker (s) die uw persoonlijke gegevens verwerkt/ verwerken voor de bovengenoemde
  doeleinden.
  4.2.5. De achternaam, de voornaam en het (de) e-mailadres (sen) worden, indien van
  toepassing, overgebracht naar de e-mail messenger-operators om de e-mailuitnodigingen te
  verzenden en de uitnodigingen voor e-mailherinneringen.

4.2.6. De achternaam, de voornaam en het telefoonnummer, indien van toepassing, worden
(opnieuw) verzonden via SMS-messenger-operators om de SMS-uitnodigingen en de
Uitnodigingen per sms-herinnering.
4.2.7. Uw persoonlijke gegevens worden verzonden om te worden opgeslagen door de
gegevensopslagproviders. & nbsp;
 

 1. Doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen of een internationale organisatie
  5.1. Een eventuele doorgifte of een set van de overdracht van persoonsgegevens aan een
  derde land of een internationale organisatie vindt alleen plaats onder een van de volgende
  voorwaarden:
  (a ) de betrokkene heeft uitdrukkelijk ingestemd met de voorgestelde overdracht, nadat hij
  op de hoogte was gebracht van de mogelijke risico’s van dergelijke overdrachten voor de
  betrokkene vanwege het ontbreken van een adequaatheidsbesluit en passende waarborgen;
  (b) de overdracht is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract tussen de betrokkene
  en de controller of de implementatie van precontractuele maatregelen genomen op verzoek
  van de betrokkene;
  (c) de overdracht is noodzakelijk voor het sluiten of uitvoeren van een oplichterij traktaat
  gesloten in het belang van de betrokkene tussen de verwerkingsverantwoordelijke en een
  andere natuurlijke of rechtspersoon;
  (d) de overdracht is nodig om belangrijke redenen van algemeen belang;
  (e) de overdracht is noodzakelijk voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische
  claims;
  (f) de doorgifte is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van andere
  mensen te beschermen, wanneer de betrokkene fysiek of juridisch niet in staat is om
  toestemming te geven;
  (g) het bestaan van een adequaatheidsbesluit volgens de verordening;
  (h) het bestaan van passende waarborgen, waaronder bindende bedrijfsregels
  overeenkomstig de verordening;
  5.2. Uw persoonlijke gegevens worden overgedragen (aan de subverwerkers) naar de
  volgende landen, die volgens de GDPR, als volgt:
  5.2.1. Het e-mailadres (sen), indien en zoals in voorkomend geval, zal worden overgedragen
  aan leveranciers van e-mailverificatie (bijv. & nbsp; Kickbox Inc., gevestigd in Texas – VS) om
  te worden gevalideerd, wat betekent dat de e-mailadressen worden geverifieerd om er

zeker van te zijn dat dat e-mailadres(en) zijn functioneel om potentiële e-mailbounces te
voorkomen.
5.2.2. Het telefoonnummer, indien van toepassing, zal worden overgedragen aan providers
van telefoonnummerverificatie (bijv. Twillio Inc gevestigd in Californië – VS.). Om te worden
gevalideerd, wat betekent dat het telefoonnummer wordt geverifieerd om er zeker van te
zijn dat die telefoonnummers functioneel zijn om te voorkomen dat potentiële sms-
berichten worden teruggestuurd.
5.2.3. Uw persoonlijke gegevens worden opgehaald uit het adresboek van de controller door
het adresboek in bulk op te halen van middlewareproviders van contacten (bijv. Cloud Copy,
Inc. d / b / a CloudSponge.com, gevestigd in Californië, VS) in volgorde & nbsp; worden
verzonden naar de (Sub) Verwerker (s) die uw persoonlijke gegevens verwerkt voor de
bovengenoemde doeleinden.
5.2.4. De achternaam, de voornaam en het (de) e-mailadres (sen) worden, indien van
toepassing, overgebracht naar de e-mail messenger-operators (bijv. Peaberry Software Inc. d
/ b / a Customer.io gevestigd in Oregon – VS) om de e-mailuitnodigingen en de e-
mailherinneringsuitnodigingen te verzenden.
5.2.5. De achternaam, de voornaam en het telefoonnummer, in voorkomend geval, zijn (
opnieuw verzonden via SMS-messenger-operators (op het moment dat de huidige versie
Twilio Inc. is gevestigd in California – USA) om de SMS-uitnodigingen en de SMS-
herinneringsuitnodigingen te verzenden.
5.2.6. Uw persoonlijke gegevens worden verzonden om te worden opgeslagen door de
gegevensopslagproviders (bijv. Amazon Inc. d / b / a Amazon AWS- Oregon – USA).
 

 1. De periode waarvoor de persoonlijke gegevens worden opgeslagen/ De criteria die
  worden gebruikt om die periode te bepalen.
  Your & nbsp; Persoonsgegevens worden bewaard totdat u zich verzet tegen de verwerking
  van persoonsgegevens (voor ongevraagde communicatie), of in het geval dat het verplicht is
  om een maximale vaste termijn vast te stellen volgens de toepasselijke wettelijke
  voorschriften, voor een periode van 10 jaar of een ander periode reeds aangenomen /
  gecommuniceerd door & nbsp; de Verwerkingsverantwoordelijke, wat het eerst komt, maar
  niet korter is dan de periode die is bepaald door de geldende wettelijke voorschriften.
  In het geval dat de persoonlijke gegevens werden verzameld en voor andere doeleinden en/
  of een andere rechtsgrondslag, blijven de persoonlijke gegevens bewaard gedurende de
  periode die voor dergelijke doeleinden is vastgesteld en/ of wettelijke basis, voor het geval
  een dergelijke periode langer is dan de bovengenoemde.
 2. Verplichting om de persoonlijke gegevens te verstrekken en de mogelijke gevolgen van
  het niet verstrekken van dergelijke gegevens

De betrokkene is niet verplicht om persoonlijke gegevens te verstrekken voor de
bovengenoemde doeleinden.
De weigering om (bepaalde) (persoonlijke) gegevens te verstrekken zal/ kan (als gevolg van
het niet nakomen van de verplichting om respectieve gegevens te verstrekken) leiden tot de
onmogelijkheid om de uitnodigingen en de herinneringsuitnodigingen te verzenden.
Zonder de algemeenheid van het voorgaande aan te tasten en voor de duidelijkheid:
i) Indien de voor- en achternaam niet zijn opgegeven, worden deze niet verstrekt, de voor-
en achternaam verschijnen niet in de uitnodigingen en de uitnodigingen voor herinneringen
en verschijnen alleen de bijnaam die u hebt opgegeven;
ii) Als het e-mailadres niet is opgegeven, De controller kan je geen uitnodigingen en
uitnodigingen voor herinneringen sturen via e-mail;
iii) Als het telefoonnummer niet is opgegeven, kan de controller je geen uitnodigingen en de
uitnodigingen voor herinneringen sturen via SMS.
 

 1. Recht op toegang door de betrokkene
  8.1. De betrokkene heeft het recht om te verkrijgen van de Bevestiging door de controller
  van het al dan niet verwerken van persoonlijke gegevens over hem of haar, en, in dat geval,
  toegang tot de persoonlijke gegevens en de volgende informatie:
  (a) de doeleinden van de verwerking;
  ( b) de betreffende categorieën van persoonsgegevens;
  (c) de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen
  worden bekendgemaakt, in het bijzonder ontvangers in derde landen of internationale
  organisaties;
  (d) waar mogelijk, de beoogde periode waarvoor de persoonsgegevens zullen worden
  opgeslagen, of, indien niet mogelijk, de criteria die worden gebruikt om die periode te
  bepalen;
  (e) het bestaan van het recht om de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken om
  rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens of beperking van de verwerking van
  persoonsgegevens met betrekking tot de betrokkene of om bezwaar te maken tegen
  dergelijke verwerking;
  (f) het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;

(g) waar de persoonlijke gegevens niet worden verzameld van de betrokkene, alle
beschikbare informatie over hun bron;
(h) het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, als bedoeld in de
verordening en, althans in die gevallen, zinvol informatie over de betrokken logica, evenals
de betekenis en de beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.
8.2. Wanneer persoonsgegevens worden overgedragen aan een derde land of een
internationale organisatie, heeft de betrokkene het recht te worden geïnformeerd over de
passende waarborgen met betrekking tot de overdracht.
8.3. De controller zorgt voor een kopie van het persoonlijke gegevens worden verwerkt.
Voor alle andere door de betrokkene gevraagde kopieën kan de controller een redelijke
vergoeding in rekening brengen op basis van administratieve kosten. Wanneer de
betrokkene het verzoek langs elektronische weg indient en tenzij anderszins verzocht door
de betrokkene, wordt de informatie verstrekt in een veelgebruikte elektronische vorm.
8.4. Het recht om een kopie te verkrijgen waarnaar wordt verwezen in paragraaf 8.3 heeft
geen nadelige invloed op de rechten en vrijheden van anderen.

 1. Recht op rectificatie
  De betrokkene heeft het recht om zonder onnodige vertraging de rectificatie van onjuiste
  persoonlijke gegevens over hem of haar te verkrijgen. Rekening houdend met de doeleinden
  van de verwerking heeft de betrokkene het recht om onvolledige persoonsgegevens te laten
  aanvullen, onder meer door middel van een aanvullende verklaring.
   
 2. Recht op verwijdering (‘recht om vergeten te worden’)
  10.1. De betrokkene heeft het recht om zonder onnodige vertraging van de
  verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens over hem of haar te wissen, en de
  Verwerkingsverantwoordelijke is verplicht om persoonsgegevens zonder onnodige
  vertraging te wissen wanneer een van de volgende redenen van toepassing is:
  (a) de persoonsgegevens zijn niet langer nodig in verband met de doeleinden waarvoor ze
  zijn verzameld of anderszins verwerkt;
  ( b) de betrokkene trekt de toestemming in waarop de verwerking is gebaseerd, wanneer de
  verwerking plaatsvindt op basis van de toestemming van de betrokkene voor het verwerken
  van persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden en wanneer er geen andere
  rechtsgrond voor de verwerking;
  (c) de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking, op gronden met betrekking tot zijn
  of haar bijzonderheid situatie, in overeenstemming met de verordening, en er zijn geen
  dwingende legitieme redenen voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen

de verwerking voor direct-marketingdoeleinden en wanneer er geen andere rechtsgrond is
voor de verwerking;
(d) de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
(e) de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke
verplichting in de wetgeving van de Unie of de lidstaten waaraan de
verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen;
(f) de persoonsgegevens zijn verzameld met betrekking tot het aanbieden van diensten van
de informatiemaatschappij aan een kind, in overeenstemming met de verordening.
10.2. Waar de Verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt
en is verplicht op grond van paragraaf 10.1 om de persoonsgegevens te wissen, neemt de
Verwerkingsverantwoordelijke, rekening houdend met de beschikbare technologie en de
implementatiekosten, redelijke maatregelen, inclusief technische maatregelen, om de
verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken te informeren dat de
betrokkene heeft verzocht om verwijdering door dergelijke verwerkingsverantwoordelijken
van alle links naar of kopie of replicatie van die persoonlijke gegevens.
10.3. Paragrafen 10.1 en 10.2 zijn niet van toepassing voor zover verwerking nodig is:
(a) om het recht van vrijheid van meningsuiting en informatie mation;
(b) om te voldoen aan een wettelijke verplichting die verwerking vereist door het recht van
de Unie of de lidstaat waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen, of voor de
uitvoering van een taak die in het algemeen belang of bij de uitoefening wordt uitgevoerd
van de officiële autoriteit berust bij de controller;
(c) om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid overeenkomstig de
verordening;
(d) voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, wetenschappelijke of historische
onderzoeksdoeleinden of statistische doeleinden in overeenstemming met de verordening,
voor zover het in punt 10.1 bedoelde recht waarschijnlijk onmogelijk maakt of de
verwezenlijking van de doelstellingen van die verwerking ernstig schaden, of
(e) voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.
 

 1. Recht op beperking van verwerking
  11.1. De betrokkene heeft het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke beperking te
  verkrijgen wanneer een van de volgende situaties van toepassing is:

(a) de betrokkene betwist de juistheid van de persoonsgegevens gedurende een periode
waardoor de controller de juistheid kan verifiëren van de persoonsgegevens;
(b) de verwerking is onrechtmatig en de betrokkene is tegen de wissen van de
persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
(c) de controller heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de
verwerking, maar ze zijn vereist door de betrokkene voor het instellen, uitoefenen of
verdedigen van juridische claims;
(d) de betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking om redenen die verband
houden met zijn of haar specifieke situatie, in overeenstemming met de verordening, in
afwachting van de verificatie of de legitieme gronden van de controller die van de
betrokkene overschrijven.
11.2. Wanneer de verwerking is beperkt op grond van paragraaf 11.1, zullen dergelijke
persoonlijke gegevens, met uitzondering van opslag, alleen worden verwerkt met
toestemming van de betrokkene of voor de oprichting, uitoefening of verdediging van
rechtsvorderingen of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of
rechtspersoon of om redenen van groot openbaar belang van de Unie of van een lidstaat.
11.3. Een betrokkene die een beperking van de verwerking heeft verkregen overeenkomstig
paragraaf 11.1 wordt door de controller geïnformeerd voordat de beperking van de
verwerking wordt opgeheven.
 

 1. Kennisgevingsverplichting met betrekking tot rectificatie of verwijdering van
  persoonsgegevens of beperking van verwerking
  De verwerkingsverantwoordelijke communiceert elke rectificatie of verwijdering van
  persoonsgegevens of beperking van verwerking uitgevoerd in overeenstemming met
  paragraaf 9, paragraaf 10.1. en paragraaf 11 aan elke ontvanger aan wie de
  persoonsgegevens zijn verstrekt, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost.
  De verwerkingsverantwoordelijke informeert de betrokkene over die ontvangers als de
  betrokkene daarom vraagt.
   
 2. Recht op overdraagbaarheid van gegevens
  13.1. De betrokkene heeft het recht om de persoonlijke gegevens over hem te ontvangen of
  hij, die hij of zij aan de Verwerkingsverantwoordelijke heeft verstrekt, in een gestructureerd,
  algemeen gebruikt en machine leesbaar formaat en heeft het recht om die gegevens zonder
  belemmering door te sturen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke aan de
  Verwerkingsverantwoordelijke waaraan de persoonsgegevens zijn verstrekt, indien :

(a) de verwerking is gebaseerd op toestemming of op een contract; en
(b) de verwerking wordt geautomatiseerd uitgevoerd.
13.2. Bij het uitoefenen van zijn of haar recht op gegevensoverdraagbaarheid
overeenkomstig paragraaf 13.1 heeft de betrokkene het recht om de persoonlijke gegevens
die rechtstreeks van de ene controller naar de andere worden verzonden, waar technisch
mogelijk.
13.3. De uitoefening van het in lid 13.1 van dit artikel bedoelde recht laat artikel 17 onverlet.
Dat recht is niet van toepassing op de verwerking die nodig is voor de vervulling van een taak
die in het algemeen belang is vervuld of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan
de vluchtleider is verleend.
13.4. Het in paragraaf 13.1 bedoelde recht heeft geen nadelige invloed op de rechten en
vrijheden van anderen.

 1. Recht op bezwaar
  14.1. Op elk moment heeft de betrokkene het recht om bezwaar aan te tekenen, op redenen
  die verband houden met zijn of haar specifieke situatie, met het oog op de verwerking, met
  het oog op de legitieme belangen die de Verwerkingsverantwoordelijke of een derde
  nastreeft, van hem betreffende persoonsgegevens, inclusief profilering op basis van die
  bepalingen. De Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt de persoonsgegevens niet langer
  tenzij de Verwerkingsverantwoordelijke dwingende legitieme gronden voor de verwerking
  aantoont die de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene overschrijven of voor het
  instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.
  14.2. Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt voor direct-marketingdoeleinden, heeft
  de betrokkene het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van
  persoonsgegevens die hem of haar betreffen voor een dergelijk doel, waaronder profilering
  voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing.
  14.3 . Wanneer de betrokkene bezwaar maakt tegen verwerking voor direct-
  marketingdoeleinden, worden de persoonsgegevens voor dergelijke doeleinden langer
  verwerkt. In het geval dat de betrokkene kiest voor de verwerking van persoonsgegevens
  met het oog op direct marketing, afzonderlijk en zonder enige verbinding met een andere
  actie, inclusief door het activeren van een acceptatieknop met betrekking tot de verwerking
  van persoonsgegevens met het oog op direct marketing, de nieuwste persoonlijke gegevens
  die op enigerlei wijze worden verstrekt, worden verwerkt voor direct-marketingdoeleinden.
  14.4. Ten laatste op het moment van de eerste communicatie met de betrokkene, het recht
  waarnaar in paragraaf 14.1 wordt verwezen. en 14.2. wordt expliciet onder de aandacht van
  de betrokkene gebracht en duidelijk en afzonderlijk van andere informatie gepresenteerd.

14.5. In het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, en
niettegenstaande Richtlijn 2002/58 / EG, kan de betrokkene zijn of haar recht op bezwaar via
geautomatiseerde middelen met gebruikmaking van technische specificaties uitoefenen.
14.6. Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt voor wetenschappelijke of historische
onderzoeksdoeleinden of statistische doeleinden in overeenstemming met de verordening,
moet de betrokkene om redenen met betrekking tot zijn of haar specifieke situatie, heeft
het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op hem of
haar betrekking hebben, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak
die om redenen van algemeen belang wordt uitgevoerd.
 

 1. Geautomatiseerde individuele besluitvorming, inclusief profilering
  15.1. De betrokkene heeft het recht om niet onderworpen aan een beslissing die uitsluitend
  is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, die juridische gevolgen
  voor hem of haar heeft of hem of haar op soortgelijke wijze aanzienlijk beïnvloedt.
  15.2. Paragraaf 15.1. is niet van toepassing als de beslissing:
  (a) is nodig voor het aangaan of uitvoeren van een contract tussen de betrokkene en een
  gegevensbeheerder;
  (b) is geautoriseerd door de wetgeving van de Unie of de lidstaat waaraan de
  verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen en waarin ook is vastgelegd passende
  maatregelen om de rechten en vrijheden en legitieme belangen van de betrokkene te
  beschermen; of
  (c) is gebaseerd op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.
  15.3. In de gevallen bedoeld in de punten a) en c) van paragraaf 15.2., de
  gegevensbeheerder neemt passende maatregelen om de rechten en vrijheden en legitieme
  belangen van de betrokkene te beschermen, in ieder geval het recht om tussenkomst van de
  verwerkingsverantwoordelijke te verkrijgen, om zijn of haar standpunt kenbaar te maken en
  de beslissing.
   
 2. Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
  16.1. Onverminderd andere administratieve of gerechtelijke verhelpen, heeft elke
  betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met
  name in de lidstaat van zijn of haar gewone verblijfplaats, werkplek of plaats van de
  vermeende inbreuk, indien de betrokkene van mening is dat de verwerking van
  persoonsgegevens met betrekking tot hem of haar in strijd is met de verordening.

16.2. De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend is ingediend, informeert
de klager over de voortgang en het resultaat van de klacht, met inbegrip van de mogelijkheid
van een rechtsmiddel overeenkomstig artikel 17.
 

 1. Recht op een effectief rechtsmiddel tegen een toezichthoudende autoriteit
  17.1. Onverminderd enig ander administratief of niet-gerechtelijk beroep heeft elke
  natuurlijke of rechtspersoon recht op een effectief rechtsmiddel tegen een wettelijk bindend
  besluit van een toezichthoudende autoriteit met betrekking tot hen.
  17.2. Onverminderd andere administratief of niet-gerechtelijk rechtsmiddel, heeft elke
  betrokkene het recht om een effectief rechtsmiddel in te stellen wanneer de
  toezichthoudende autoriteit die op grond van de verordening bevoegd is, een klacht niet
  behandelt of de betrokkene niet binnen drie maanden informeert over de voortgang of het
  resultaat van de overeenkomstig artikel 16 ingediende klacht.
  17.3. De procedure tegen een toezichthoudende autoriteit wordt aanhangig gemaakt. de
  gerechten van de lidstaat waar de toezichthoudende autoriteit is gevestigd.
  17.4. Indien een procedure wordt aangespannen tegen een beslissing van een
  toezichthoudende autoriteit die is voorafgegaan door een advies of een beslissing van de
  afwikkelingsraad in het coherentiemechanisme, stuurt de toezichthoudende autoriteit dat
  advies of die beslissing door naar de rechtbank.
   
 2. Recht op een effectief rechtsmiddel tegen een verwerkingsverantwoordelijke of
  verwerker
  18.1. Onverminderd enig beschikbaar administratief of niet-gerechtelijk rechtsmiddel, met
  inbegrip van het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
  overeenkomstig de verordening, heeft elke betrokkene het recht op een effectief
  rechtsmiddel wanneer hij of zij van mening is dat zijn of haar rechten op grond van de
  verordening zijn geschonden als gevolg van de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens
  in strijd met de verordening.
  18.2. Procedures tegen een voor de verwerking verantwoordelijke of een verwerker worden
  aanhangig gemaakt bij de gerechten van de lidstaat waar de voor de verwerking
  verantwoordelijke of de verwerker een vestiging heeft. Een andere mogelijkheid is dat een
  dergelijke procedure aanhangig wordt gemaakt bij de rechtbanken van de lidstaat waar de
  betrokkene zijn of haar gewone verblijfplaats heeft, tenzij de voor de verwerking
  verantwoordelijke of de verwerker een overheidsinstantie is van een lidstaat die handelt in
  de uitoefening van zijn openbare bevoegdheden.
   
 3. Vertegenwoordiging van betrokkenen
  19.1. De betrokkene heeft het recht om een niet-for- winstorganisatie, organisatie of
  vereniging die naar behoren is opgericht in overeenstemming met de wetgeving van een
  lidstaat, wettelijke doelstellingen heeft die in het algemeen belang zijn en actief is op het
  gebied van de bescherming van betrokkenen & # 39; rechten en vrijheden met betrekking
  tot de bescherming van hun persoonsgegevens om namens hem of haar de klacht in te
  dienen, de in de artikelen 16, 17 en 18 bedoelde rechten uit te oefenen en het recht op
  vergoeding als bedoeld in de verordening op zijn of namens haar in de wetgeving van de
  lidstaten.
  19.2. De lidstaten kunnen bepalen dat elke orgaan, organisatie of vereniging als bedoeld in
  lid 19.1 van dit artikel, heeft onafhankelijk van het mandaat van een betrokkene het recht
  om in die lidstaat een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit die bevoegd is
  overeenkomstig artikel 16 en de in de artikelen 17 en 18 bedoelde rechten uit te oefenen
  indien zij van mening is dat de rechten van een betrokkene krachtens de verordening zijn
  geschonden als gevolg van de verwerking.
   
 4. Recht op schadevergoeding en aansprakelijkheid
  20.1. Iedereen die materiële of immateriële schade heeft geleden als gevolg van een inbreuk
  op de verordening, heeft recht op vergoeding van de Verwerkingsverantwoordelijke of
  verwerker voor de geleden schade.
  20.2. Elke verwerkingsverantwoordelijke is betrokken bij de verwerking aansprakelijk voor
  de schade veroorzaakt door verwerking die in strijd is met deze verordening. De verwerker is
  alleen aansprakelijk voor de schade die door de verwerking wordt veroorzaakt wanneer hij
  niet heeft voldaan aan de verplichtingen van de verordening die specifiek op verwerkers is
  gericht of wanneer hij heeft gehandeld buiten of in strijd met de wettelijke instructies van de
  verwerkingsverantwoordelijke.
  20.3. De controller of verwerker is vrijgesteld van aansprakelijkheid op grond van paragraaf
  20.2 als hij bewijst dat hij op geen enkele manier verantwoordelijk is voor het evenement
  waardoor de schade ontstaat.
  20.4. Waar meer dan één controller of processor, of beide een
  verwerkingsverantwoordelijke en een verwerker, zijn betrokken bij dezelfde verwerking en
  waar zij zich bevinden, overeenkomstig de punten 20.2. en 20.3, verantwoordelijk voor
  eventuele schade veroorzaakt door verwerking, wordt elke controller of processor
  aansprakelijk gesteld voor de volledige schade om een effectieve vergoeding van de
  betrokkene te garanderen.
  20.5. Wanneer een verwerkingsverantwoordelijke of verwerker overeenkomstig paragraaf
  20.4. de volledige schade heeft vergoed, heeft die verwerkingsverantwoordelijke of
  verwerker het recht om van de andere verwerkingsverantwoordelijken of verwerkers die bij

dezelfde verwerking betrokken zijn, dat deel van de vergoeding dat overeenkomt met hun
deel van de verantwoordelijkheid voor de schade, in overeenstemming met de voorwaarden
in paragraaf 18.2.
20.6. Gerechtelijke procedures voor de uitoefening van het recht op schadevergoeding
worden aanhangig gemaakt bij de volgens de wet van de in 18.2 bedoelde lidstaat bevoegde
gerechten.
 

 1. Withdrawal of the consent
  Waar de verwerking is gebaseerd op: i) de toestemming van de betrokkene voor het
  verwerken van zijn / haar persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden; of ii)
  de toestemming van de betrokkene voor het verwerken van bepaalde speciale
  persoonsgegevens voor een of meer gespecificeerde doeleinden, behalve wanneer de
  wetgeving van de Unie of de lidstaten bepaalt dat het verbod om speciale persoonsgegevens
  te verwerken niet door de betrokkene mag worden opgeheven, de gegevens de
  proefpersoon heeft het recht om de toestemming op elk moment in te trekken, zonder de
  rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking te
  beïnvloeden.
  Voor alle duidelijkheid, de intrekking van de toestemming zal geen invloed hebben op de
  verwerking van de persoonsgegevens op basis van een andere rechtsgrondslag.
   
 2. Diversen
  22.1. U heeft alle rechten die in deze informatieve nota worden genoemd, evenals alle
  andere rechten genoemd in de verplichte wettelijke voorschriften die van kracht zijn met
  betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.
  22.2. Jouw rechten vermeld in de huidige informatienota kan worden uitgeoefend volgens
  de verordening en alle andere toepasselijke wettelijke voorschriften die van kracht zijn.
  22.3. Alle verzoeken en / of verzoeken die u naar de controller stuurt om uw rechten uit te
  oefenen, kunnen schriftelijk worden ingediend, per aangetekende brief die naar het
  hoofdkantoor van de controller wordt gestuurd en / of per e-mail op het e-mailadres voor
  contact van de Verwerkingsverantwoordelijke en / of via enige andere manier van
  communicatie vermeld in de geldende wettelijke voorschriften.
  22.4. De betrokkene kan volgens bovengenoemde vragen, met name kosteloos, toegang
  vragen tot en rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens, beperking van de
  verwerking van persoonsgegevens, gegevensoverdraagbaarheid en de uitoefening van het
  recht van bezwaar en ook het recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing die
  uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, die leidt tot

juridische gevolgen die hem of haar betreffen of die hem of haar op significante wijze
beïnvloeden, maar ook in verband met de inbreuk op de beveiliging van de
persoonsgegevens.
22.5. De termen die in deze informatienota worden gebruikt, hebben de betekenis die in de
Voorschriften is gedefinieerd, tenzij de context anders vereist, of hierin anders is bepaald.